Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το 20ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας υπάγεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Εύβοιας.
Σχ. Έτος: 2017-2018
Προϊσταμένη του 20ου Νηπιαγωγείου: Αγγελή Βασιλική
Υπηρετούν με οργανική θέση:  Αγγελή Βασιλική